Principal Autor Habitació1 Habitació2 Habitació3 Habitació4
 
  Habitació 1: Sala amb nodes bàsics


En aquesta sala hi podem trobar quatre pedestals amb quatre formes bàsiques que podem definir amb VRML: Box, Cylinder, Cone i Sphere.

Hem aprofitat la simplicitat constructiva de les formes d'aquesta sala per implementar elements d'interacció que ens possibilita el VRML. Així tenim:

Un con de color vermell com la resta d'objectes d'aquesta sala, amb la particularitat que si premem un botó del ratolí sobre el con i el movem mentre mantenim el botó apretat, podrem moure el con amb el punter del ratolí. Aquest efecte l'hem aconseguit posant un PlaneSensor al mateix Transform del con i enrutant l'event translation_changed d'aquest cap al Transform que conté el con.
Una altra figura que trobem a l'habitació és un cub. Amb aquest hi podem interactuar només posant el cursor del ratolí a sobre. Immediatament veurem com el cub es posa a rodar i tan aviat com apartem el ratolí, para. Això s'ha fet utilitzant un sensor de temps i un de tacte (TimeSensor i TouchSensor) al mateix grup (Transform) que el cub. Llavors fem que l'event isOver del sensor de tacte activi el sensor de temps (enabled) amb un ROUTE, que al canviar la fracció de temps es calculi una interpolació de gir amb un OrientationInterpolator i que la fracció calculada per aquest determini la rotació del Transform que conté el cub (tot amb ROUTES).
La tercera figura és una esfera. La particularitat d'aquesta és que canvia de color si mantenim apretat un botó del ratolí sobre ella. Això ho hem aconseguit seguint un procediment pràcticament idèntic a l'anterior, simplement en comptes d'utilitzar l'event de sortida isOver del sensor de tacte hem utilitzat l'event isActive per detectar la pusació d'un botó i evidentment haurem fet servir un interpolador de colors per comptes d'un d'orientacions.
Per últim podem trobar un cilindre que està perpètuament canviant de tamany (pulsàtil). En aquest cas hem aprofitat la propietat loop del sensor de temps (posant-la a TRUE) i un interpolador d'escales. No ha intervingut cap altre sensor ja que l'animació és independent de l'usuari, s'activa al carregar l'escena i no es para mai.