Principal Autor Habitació1 Habitació2 Habitació3 Habitació4
 
  Habitació 3: Sala amb objectes Extrusion i ElevationGrid


Aquesta habitació conté quatre elements: un gerro i un tor fets amb Extrusion i dues superfícies ondulades fetes amb ElevationGrid.

Aquest gerro s'ha construit utilitzant Extrusion Editor per VrmlPad. Amb aquest programa es poden definir de forma gràfica tant la secció (crossSection) de la figura com el camí que seguirà (spine) i l'escala (scale) que tindrà a cada punt del camí. La secció la vam calcular amb Excel (és un cercle) , el camí (una línia recta) i l'escala per fer la forma del gerro els vam definir interactivament amb el programa abans esmentat.
Un tor creat a partir de una secció rodona i un camí també rodó calculats també amb la fulla de càlcul. També s'ha especificat (al contrari que abans) que no s'incloguin la tapa superior ni inferior que en aquest cas queden dins el tor.
Aquesta superfície presenta un aspecte de una dobre ona paral·lela. Això s'ha aconseguit mitjançant un PROTO que hem desenvolupat que genera una graella d'elevació (ElevationGrid) al qual se li pot indicar el nombre d'ones a generar, la mida del costat de la graella i el nombre de divisions que aquesta ha de tenir a cada costat. Aquest PROTO passa aquests valors a un Script que s'executa al inicialitzar el PROTO (implementa la funció initialize). Aquest Script calcula l'alçada de cada posició de la graella a partir de les seves coordenades i del nombre d'ones a generar. Primer a partir de les coordenades (x,y) calcula les coordenades en l'espai de les ones (en funció del nombre d'ones) coordIJ = (coordXY/divisions-.5)*(2Pi*ones). Llavors calcula l'alçada de la casella, en aquest cas utilitzant la formula: h=(sin(i)+cos(j))/2.
Aquí veiem un altre exemple d'una superfície generada amb el PROTO anterior aquesta vegada fent ús de la propietat Circular assignat-li un valor TRUE. Quan es fa això l'Script abans esmentat canvia la fórmula de càlcul d'altura d'una cel·la. La resta funciona igual. Ara però la fórmula és: h = sin(sqrt(i^2*j^2)). Amb això s'aconsegueix l'efecte d'ones circulars produides per exemple al tirar una pedra a l'aigua.